Zásady ochrany osobných údajov

1. Rozsah pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajov

1.1. Rozsah aplikácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú náš záväzok chrániť súkromie údajov a spôsob, akým zaobchádzame s osobnými údajmi, ktoré získavame od návštevníkov tejto webovej lokality (ďalej len "webová lokalita (webové lokality)") a používateľov softvérových aplikácií (ďalej len "aplikácia (aplikácie)"), ktoré (i) spravuje a prevádzkuje spoločnosť FUJIFILM Europe alebo jedna z jej pridružených spoločností, ako je uvedené v časti "Správca údajov" (ďalej len "spoločnosť FUJIFILM" alebo "my"), a (ii) majú odkaz na tieto zásady ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu uplatňovať aj vtedy, keď sa na ne odkazuje v offline kontexte, napr. v prípade seminárov a iných podujatí a marketingových aktivít.

V prípade, že sú jasne uvedené ustanovenia, ktoré sa líšia od týchto zásad ochrany osobných údajov, majú prednosť príslušné odlišné ustanovenia.

1.2. Kontrolór údajov a úradník pre ochranu údajov

Správcom údajov v súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré sa zhromažďujú v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov, je spoločnosť FUJIFILM Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika. Ďalšie informácie nájdete na odtlačku webovej stránky.

Nášho úradníka pre ochranu údajov / tím pre ochranu údajov môžete kontaktovať poštou alebo e-mailom na adrese [email protected].

1.3. Externé odkazy

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky, ktoré zverejnili vlastné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, a na webové stránky tretích strán, aj keď sa odkazy na ich webové stránky nachádzajú na našich webových stránkach a aplikáciách. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov takýchto iných webových lokalít. Odporúčame našim používateľom, aby si pri odchode z niektorej z našich webových lokalít dávali pozor a prečítali si vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej webovej lokality, ktorá zhromažďuje osobné údaje.

2. Správa osobných údajov

2.1. Zhromažďovanie osobných údajov

V zásade si môžete prezerať webové stránky bez poskytnutia osobných údajov. Webové stránky a aplikácie môžu zhromažďovať určité technické informácie, napr. aký obsah ste si v rámci webových stránok pozreli alebo na ktorú webovú stránku ste sa obrátili, aby ste získali prístup na webové stránky. V procese zhromažďovania takýchto informácií, ktorého účelom je zlepšiť použiteľnosť Webovej stránky (Webových stránok) alebo Aplikácie (Aplikácií), sa informácie nezhromažďujú spôsobom, na základe ktorého by ste mohli byť identifikovaní, ani sa neidentifikujete počas procesu analýzy informácií.

Pri prístupe do určitých oblastí webovej lokality môžete byť požiadaní alebo požiadaní o poskytnutie osobných údajov ("osobné údaje"). Taktiež vás môžeme požiadať o určité Osobné údaje, keď si objednáte produkt, požiadate o služby, zúčastníte sa propagačných aktivít alebo výskumných štúdií alebo si s nami dopisujete. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, platobné údaje a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete napríklad v kontaktnom formulári, pri registrácii účtu alebo pri prihlásení sa na odber e-mailového spravodajcu alebo inej marketingovej komunikácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, na plnenie zmluvy alebo v prípade potreby na účely našich oprávnených záujmov vrátane odpovedí na vaše otázky a prispôsobenia a zlepšenia našich webových ponúk, produktov a služieb v súlade s vašimi preferenciami (článok 6 ods. 1 písm. a), b) a f) GDPR).

2.2. Účel použitia osobných údajov

Účel použitia vašich osobných údajov musí byť jasne uvedený v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo inak pri zhromažďovaní informácií, okrem prípadov, keď je účel použitia pre vás zrejmý. Použitie vami poskytnutých Osobných údajov je obmedzené na účel použitia, ktorý vám bol vopred oznámený. Vyhradzujeme si však právo vykonávať ďalšie spracovanie v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom príslušnými zákonmi a predpismi.

Okrem toho môžeme byť povinní používať a uchovávať osobné údaje z právnych dôvodov a z dôvodov dodržiavania predpisov, ako je prevencia, odhaľovanie alebo vyšetrovanie trestných činov, prevencia strát alebo boj proti podvodom. Osobné údaje môžeme použiť aj na splnenie požiadaviek nášho interného a externého auditu, na účely informačnej bezpečnosti a ak to považujeme za potrebné alebo vhodné z iných dôvodov: (a) podľa platných zákonov, ktoré môžu zahŕňať aj zákony mimo krajiny vášho bydliska; (b) na základe žiadostí súdov, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných orgánov a iných verejných a vládnych orgánov, ktoré môžu zahŕňať aj takéto orgány mimo krajiny vášho bydliska; (c) na presadzovanie podmienok a ustanovení; a (d) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku alebo práv iných osôb.

Nasledujúce príklady ilustrujú možné scenáre, v ktorých zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje:

2.2.1. Používateľské účty

Pri registrácii zákazníckeho účtu zvyčajne zhromažďujeme meno, e-mailovú adresu a heslo. Okrem toho môžete vo svojom zákazníckom účte uviesť svoju adresu vrátane fakturačnej a doručovacej adresy. Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme údaje o vami vybranom tovare, príslušné informácie o cenách, prípadné poukazy, ktoré môžete použiť, vašu fakturačnú a dodávaciu adresu a zvolený spôsob platby a dopravy. V súvislosti s vybavovaním objednávok zhromažďujeme najmä informácie týkajúce sa platby, doručenia a vrátenia tovaru.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na udržiavanie vášho používateľského účtu, na overenie, či ste oprávneným používateľom, na poskytovanie požadovaných informácií o produktoch a službách spoločnosti FUJIFILM vrátane akýchkoľvek informačných bulletinov, ktoré si môžete predplatiť, a na odpovedanie na otázky týkajúce sa podpory a iné otázky, ktoré môžete mať. V súvislosti s vaším používateľským kontom môžeme analyzovať vaše používanie našej webovej lokality a nášho informačného bulletinu, aby sme lepšie pochopili vaše preferencie a zlepšili naše webové služby. Takéto informácie ukladáme v súvislosti s vaším používateľským účtom. Ak ste udelili marketingový súhlas, môžeme vás tiež kontaktovať na základe vašich obchodných kontaktných údajov na marketingové účely v súvislosti s našimi produktmi a službami, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak ste si vytvorili používateľské konto, vaše údaje uchovávame dovtedy, kým si používateľské konto udržiavate. V prípade vymazania vášho používateľského konta uchovávame príslušné údaje len v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom.

Prostredníctvom svojho používateľského konta môžete spravovať a aktualizovať svoje kontaktné údaje a preferencie. Svoje prístupové údaje považujte za dôverné a heslo neposkytujte tretím stranám. Ak zistíte alebo máte podozrenie, že tretia strana získala neoprávnený prístup k vašim prístupovým údajom alebo používa vaše konto, bez zbytočného odkladu si zmeňte heslo.

2.2.2. Personalizované služby

V súvislosti s personalizovanými službami môžeme spracúvať a používať vaše údaje na účely reklamy a prieskumu trhu alebo na personalizované poskytovanie služieb, ak ste nám na to dali súhlas. Ak nám udelíte súhlas, informácie, ku ktorým ste získali prístup počas návštevy webových stránok a aplikácií, sa môžu uložiť do profilu používateľa, aby sme vám mohli ponúknuť informácie špeciálne prispôsobené pre vás (napr. vo forme informačného bulletinu). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Ak používate personalizované služby, vaše osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb budeme používať počas trvania vašej registrácie a potom tak dlho, ako to vyžadujú alebo povoľujú platné zákony. Vaše údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami FUJIFILM, ak je to potrebné na zodpovedanie vašich otázok alebo ak je to potrebné na poskytovanie služieb. Požiadavky týkajúce sa našich produktov a služieb môžeme postúpiť aj distribútorovi, ktorý je zodpovedný za príslušnú kategóriu produktov alebo služieb a región.

2.2.3. Blog / Fóra

Niektoré z našich webových stránok ponúkajú verejne prístupné blogy alebo komunitné fóra. Mali by ste si byť vedomí, že akékoľvek informácie, ktoré poskytnete v týchto oblastiach, môžu čítať, zhromažďovať a používať iné osoby, ktoré k nim majú prístup. Ak chcete požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z nášho blogu alebo komunitného fóra, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti "Kontaktujte nás". V niektorých prípadoch nemusíme byť schopní odstrániť vaše Osobné údaje a v takom prípade vás budeme informovať, ak to nebudeme môcť urobiť a prečo.

2.2.4. E-mailové bulletiny

Ak sa prihlásite na odber nášho(-ých) informačného(-ých) bulletinu(-ov), použijeme vami potrebné alebo samostatne poskytnuté osobné údaje na zasielanie nášho(-ých) e-mailového(-ých) bulletinu(-ov) podľa dohody. E-maily s newsletterom môžu obsahovať webové signály, sledovacie pixely alebo odkazy, ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie newslettera vrátane informácií o tom, či ste náš newsletter dostali a otvorili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odberu newslettera, a to buď zaslaním správy na našu adresu, alebo prostredníctvom vyhradeného odkazu na odhlásenie v newsletteri.

2.2.5. E-mailová reklama bez predplatného

Ak sme dostali vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a vy ste proti tomu nenamietali, sme oprávnení pravidelne vám ponúkať podobný tovar a služby, ako ste si zakúpili prostredníctvom vášho e-mailu. Súhlas s takýmto používaním vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať zaslaním správy na našu adresu alebo prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu uvedeného v našich e-mailoch.

2.2.6. Poštová reklama

Podľa platných zákonov môžeme byť oprávnení uložiť vaše meno a priezvisko, poštovú adresu a prípadne titul a akademický titul a použiť ich na vlastné reklamné účely, najmä na zasielanie ponúk a informácií o našom tovare a službách prostredníctvom poštových služieb. Proti takémuto používaniu vašich údajov môžete kedykoľvek v budúcnosti namietať zaslaním správy na našu adresu.

2.3. Zdieľanie a zverejňovanie údajov

Vaše osobné údaje nezverejníme, neposkytneme, nezdieľame ani inak nešírime tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Osobné údaje zdieľame, keď:

(a) váš súhlas bol udelený vopred;
(b) je to potrebné na poskytovanie našich služieb, najmä na zasielanie marketingovej komunikácie, poskytovanie služieb zákazníkom, podporu nášho marketingu a distribúcie produktov alebo na prevádzku našich systémov alebo aplikácií. Tieto spoločnosti sú oprávnené používať vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na poskytovanie týchto služieb.
(c) Osobné údaje sa môžu zdieľať so skupinou FUJIFILM, ak je to potrebné na poskytovanie služieb alebo plnenie objednávok produktov, na správu účtu, na uľahčenie predaja a marketingu, na zákaznícku a technickú podporu a na podporu podnikania a vývoja produktov. Kliknutím sem http://www.fujifilm.com/about/office/ si môžete pozrieť zoznam miest skupiny FUJIFILM, s ktorými môžeme zdieľať Osobné údaje. Požiadavky týkajúce sa našich produktov a služieb môžeme tiež postúpiť distribútorovi tretej strany, ktorý je zodpovedný za príslušnú kategóriu produktov alebo služieb a región;
(d) ak si objednáte produkty alebo využijete iné služby, ktoré si vyžadujú poplatok, vaše meno, adresa, číslo kreditnej karty a ďalšie informácie sa poskytnú finančným inštitúciám alebo iným stranám na účely zúčtovania platby;
(e) naše podnikanie je postúpené alebo prevedené buď na základe zákona, alebo inak, vrátane fúzií, konsolidácií a zrušenia alebo prevodu činností;
(f) zverejnenie vašich osobných údajov sa vyžaduje podľa platných zákonov a predpisov alebo je takéto zverejnenie inak potrebné na podporu akéhokoľvek trestného alebo iného právneho vyšetrovania alebo konania vedeného príslušnými orgánmi; alebo
g) existuje okamžitá potreba zverejnenia na ochranu ľudského života alebo ľudských práv.

2.4. Medzinárodné prenosy údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme prenášať a ukladať v iných krajinách, ktoré môžu mať iné zákony na ochranu súkromia alebo údajov ako krajina, v ktorej boli tieto údaje poskytnuté.

To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť prenášané a/alebo spracúvané subjektmi spoločnosti FUJIFILM alebo (v ich mene) tretími stranami - poskytovateľmi služieb mimo Európskej únie ("EÚ") alebo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Právne predpisy o ochrane údajov v príslušných krajinách, v ktorých sa vaše Osobné údaje zhromažďujú alebo spracúvajú, sa môžu líšiť od úrovne ochrany poskytovanej právnymi predpismi v EÚ/EHP. Spoločnosť FUJIFILM však zabezpečí primeranú ochranu vašich Osobných údajov v súlade s platnými zákonmi a zásadami uvedenými v tomto dokumente. Používaním našich webových stránok a aplikácií súhlasíte so zhromažďovaním a prenosom vašich Osobných údajov mimo EÚ/EHP, ako je to opísané v tomto dokumente.

2.5. Zabezpečenie údajov

Spoločnosť FUJIFILM prijíma primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred zneužitím a zabrániť ich strate. Vaše Osobné údaje sú uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. Všetky Osobné údaje, ktoré ste poskytli v priebehu registrácie alebo používania personalizovaných služieb, sa prenášajú v zašifrovanej forme, aby sa zabránilo zneužitiu informácií treťou stranou.

3. Používanie súborov cookie, sledovacích technológií a doplnkov sociálnych médií

3.1. Používanie súborov cookie a technológie sledovania

Naše webové stránky a aplikácie môžu používať súbory cookie alebo podobné technológie (analytické programy a služby sociálnych médií). Súbory cookie sú textové súbory, ktoré Webové stránky odosielajú do prehliadača používateľa s cieľom uložiť informácie v zariadeniach používateľa. Pri každom prístupe na webovú(-é) stránku(-y) sa informácie obsiahnuté v súbore cookie načítajú na webovej(-ých) stránke(-ách).

3.1.1. Váš súhlas s používaním súborov cookie

Rozlišujeme medzi nevyhnutnými súbormi cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich webových stránok, a ostatnými súbormi cookie. Nevyhnutne potrebné súbory cookie nevyžadujú váš súhlas. V prípade ostatných súborov cookie si pred ich umiestnením do vášho zariadenia vyžiadame váš súhlas. Naše webové stránky môžete používať až po potvrdení nastavenia súborov cookie.

Pri prvej návšteve našich webových stránok sa zobrazí vyskakovacie okno so správcom súhlasu so súbormi cookie. Ak kliknete na tlačidlo "Nastavenia súborov cookie", budete presmerovaní do Centra preferencií ochrany osobných údajov. V Centre preferencií ochrany osobných údajov sa zobrazí aj zoznam súborov cookie, v ktorom nájdete podrobnosti o súboroch cookie a účeloch, na ktoré sa používajú. V Centre preferencií súkromia môžete pomocou prepínača povoliť alebo zakázať používanie súborov cookie. Upozorňujeme, že ak neprijmete súbory cookie, je možné, že nebudete môcť používať niektoré funkcie našej webovej lokality tak, ako boli určené.

3.1.2. Zmena preferencií súborov cookie / odvolanie súhlasu

Svoje nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť v Nastaveniach súborov cookie.

Používanie/vymazanie súborov cookie môžete kedykoľvek deaktivovať aj prostredníctvom nastavení prehliadača. Upozorňujeme, že v takomto prípade nebudete môcť plne využívať celý rozsah funkcií, ktoré webová stránka (webové stránky) ponúka.

3.2. Zásuvné moduly sociálnych sietí

Naše webové stránky a aplikácie môžu ponúkať doplnky pre sociálne siete ("siete"). Zásuvné moduly pre sociálne siete predstavujú jednoduché spôsoby zdieľania obsahu s inými ľuďmi prostredníctvom Siete. Keď pristupujete na Webovú(-é) stránku(-y), tieto pluginy môžu potenciálne vytvoriť priame spojenie medzi vaším prehliadačom a príslušnými Sieťami. Ak so zásuvnými modulmi komunikujete, napríklad v prípade Twitteru kliknutím na "Tweet This" alebo v prípade Facebooku kliknutím na tlačidlo "To sa mi páči" alebo komentárom, príslušné informácie sa z vášho prehliadača prenesú priamo do Siete. V niektorých prípadoch sa informácie vymieňajú so Sieťou už pri návšteve webových stránok bez ohľadu na to, či interagujete so zásuvnými modulmi alebo nie.

Zdieľaniu informácií so sieťou môžete zabrániť tak, že nepovolíte príslušné súbory cookie a/alebo sa pred používaním webových stránok odhlásite zo siete.

3.1.3. Zoznam súborov cookie

4. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude vaše konto aktívne alebo kým to bude potrebné na poskytovanie služieb. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať podľa potreby na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.

5. Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov podľa GDPR

Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, namietať proti takémuto spracovaniu a uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov v súlade s GDPR a platnými zákonmi.

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v súlade s GDPR a platnými zákonmi, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje GDPR. Na tento účel sa môžete obrátiť najmä na dozorný orgán v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu. Zoznam vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sk

6. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodneme zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov, uverejníme revidované Zásady ochrany osobných údajov a uvedieme dátum ich uverejnenia. Pri opätovných návštevách si nezabudnite skontrolovať, či sa Zásady ochrany osobných údajov zmenili, pretože ďalšie používanie webovej lokality (webových lokalít) alebo aplikácie (aplikácií) po akejkoľvek zverejnenej revízii znamená váš súhlas s používaním vašich informácií v súlade so zmenenými, doplnenými alebo aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov.