Podmienky používania

Ďakujeme vám za návštevu tejto webovej stránky. Táto webová lokalita vrátane všetkých stránok v miestnych jazykoch špecifických pre jednotlivé krajiny a všetkých ostatných stránok je majetkom spoločnosti FUJIFILM Europe a je spravovaná a sprístupnená verejnosti výlučne spoločnosťou FUJIFILM s cieľom ponúknuť záujemcom o spoločnosť FUJIFILM Corporation v Európe a produkty a služby spoločnosti FUJIFILM pohodlný spôsob, ako nájsť relevantné informácie, ako sú najnovšie tlačové správy, finančné informácie, sortiment produktov, miestne kontaktné informácie a webové lokality dcérskych spoločností spoločnosti FUJIFILM alebo jej distribútorov.

Váš prístup na túto webovú lokalitu, jej prehliadanie a používanie sa riadi týmito podmienkami a akýmikoľvek ďalšími podmienkami alebo usmerneniami uvedenými na iných miestach tejto webovej lokality, ako aj všetkými platnými zákonmi, pravidlami a predpismi, okrem iného vrátane zákonov týkajúcich sa ochranných známok, autorských práv, práv na súkromie a ohovárania.

Spoločnosť FUJIFILM vás preto žiada, aby ste si pozorne prečítali tieto podmienky.

1. Používanie tejto webovej stránky

Tieto podmienky sa vzťahujú na túto webovú lokalitu a na všetky ostatné webové lokality, ktoré odkazujú na tieto podmienky. Na tejto webovej lokalite môžete nájsť ďalšie podmienky vzťahujúce sa na konkrétne stránky. Používanie takýchto stránok v rámci tejto webovej lokality sa riadi podmienkami týchto stránok. Ak sa vyskytnú rozpory medzi podmienkami uvedenými v tomto dokumente a dodatočnými podmienkami uvedenými na iných miestach tejto webovej lokality, majú prednosť dodatočné podmienky.

V súlade s týmito Podmienkami používania vám spoločnosť FUJIFILM týmto udeľuje na základe práv duševného vlastníctva spoločnosti FUJIFILM nevýhradné, celosvetové, neprenosné právo používať túto webovú lokalitu a obsah na nej obsiahnutý len na osobné, nekomerčné použitie s výhradou obmedzení a povinností uvedených v týchto Podmienkach používania. Ďalšie práva na dosiahnutie sa neudeľujú.

2. Práva duševného vlastníctva

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetok text, softvérové programy dostupné na tejto webovej lokalite alebo prostredníctvom nej a iný obsah obsiahnutý na tejto webovej lokalite (ďalej len "obsah") vrátane ochranných známok (registrovaných aj neregistrovaných), grafiky, fotografií, obrázkov, log a servisných značiek (spoločne ďalej len "značky") a výber, usporiadanie a "vzhľad" značiek a iného obsahu je majetkom spoločnosti FUJIFILM alebo majetkom tretích strán, ktoré udelili spoločnosti FUJIFILM povolenie používať takýto obsah na tejto webovej lokalite. Všetok Obsah je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

3. Obmedzenia používania obsahu na tejto webovej lokalite

S výnimkou prípadov, keď je to výslovne povolené platnými právnymi predpismi alebo keď je to povolené v tomto dokumente alebo na iných miestach tejto webovej lokality, alebo po získaní predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti FUJIFILM alebo akejkoľvek tretej strany, ktorá má takú právomoc, oprávnenie, tituly alebo záujmy, ktoré sú potrebné na udelenie takéhoto zákonného povolenia, máte zakázané upravovať, kopírovať, sťahovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, publikovať, predávať, licencovať, vytvárať odvodené diela alebo inak používať akékoľvek značky alebo iný obsah dostupný na tejto webovej lokalite alebo prostredníctvom nej na komerčné alebo verejné účely, okrem iného vrátane použitia ako meta značiek na iných stránkach alebo webových lokalitách na World Wide Web. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok vám neudeľuje žiadne práva na Značky alebo iný Obsah, ktoré tu nie sú výslovne uvedené.

4. Obsah tretej strany

Táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality a obsah tretích strán ("obsah tretích strán") ako službu pre vás. Akýkoľvek obsah tretích strán alebo webové stránky tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov uvedených na webovej lokalite, sú externými informáciami. Spoločnosť FUJIFILM nesleduje, nepreveruje ani neaktualizuje obsah tretích strán alebo webové stránky tretích strán a nemá nad nimi žiadnu kontrolu. Ak nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť FUJIFILM neschvaľuje ani neprijíma žiadny Obsah tretích strán a spoločnosť FUJIFILM neposkytuje žiadne vyhlásenie, záruku ani garanciu, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť, aktuálnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek Obsahu tretích strán. Ak používate tieto prepojenia a Obsah tretích strán, robíte tak výlučne na vlastné riziko. Okrem toho odkaz na akékoľvek produkty, služby, procesy alebo iné informácie prostredníctvom obchodného názvu, ochrannej známky, výrobcu, dodávateľa alebo iným spôsobom nepredstavuje ani neznamená žiadne schválenie, sponzorstvo alebo odporúčanie spoločnosti FUJIFILM.

5. Aktualizácie a revízie

Obsah na tejto webovej lokalite poskytuje spoločnosť FUJIFILM pre vaše pohodlie a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť FUJIFILM môže kedykoľvek a priebežne revidovať a aktualizovať zmluvné podmienky a obsah. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a skontrolovali a oboznámili sa so všetkými aktuálnymi podmienkami a všeobecne si prezreli túto webovú lokalitu, aby ste sa oboznámili so všetkými aktualizáciami a revíziami.

6. Žiadne záruky

Táto webová lokalita, jej obsah a služby sú poskytované "tak, ako sú", bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť FUJIFILM sa zrieka všetkých záruk, okrem iného vrátane predpokladaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, informačného obsahu, systémovej integrácie alebo presnosti.

7. Kontakt

Naše kontaktné údaje nájdete v časti Webové stránky.